ECDL Profile DIGCOMP

Program certyfikacji ECDL rozwija się od wielu lat (początki sięgają roku 1992). Zdecydowanie największą elastyczność program uzyskał w roku 2013 poprzez wprowadzenie koncepcji ECDL Profile.ECDL Profile umożliwia kandydatom zbudowanie swojej ścieżki certyfikacyjnej, która najbardziej odpowiada ich potrzebom, czy potrzebom ich pracodawców. W roku 2015 została wprowadzona seria certyfikatów ECDL PROFILE DIGCOMP, w celu umożliwienia zdobywania kwalifikacji i certyfikacji kompetencji nabywanych w ramach szkoleń finansowanych z EFS a określonych w ramie kompetencji cyfrowych DIGCOMP, przedstawionej jako standard wymagań dla prowadzonych szkoleń w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”, obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.

Standard wymagań został przygotowany na podstawie wyników projektu DIGCOMP, zrealizowanego przez Institute for Prospective Technological Studies w Sevilli, na podstawie analizy dotychczasowych ram kompetencji cyfrowych (w tym ECDL), przeprowadzonej w ramach unijnego projektu DIGCOMP, która umożliwiła przygotowanie ramy kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework) – nazwanej ramą kompetencji DIGCOMP.

 

 1. Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji
 2. Ocena informacji
 3. Przechowywanie i wyszukiwanie informacji
 4. Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji
 5. Dzielenie się informacjami i zasobami
 6. Aktywność obywatelska online
 7. Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
 8. Netykieta
 9. Zarządzanie tożsamością cyfrową
 10. Tworzenie treści
 11. Integracja i przetwarzanie treści
 12. Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji
 13. Programowanie
 14. Narzędzia służące ochronie
 15. Ochrona danych osobowych
 16. Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych
 17. Ochrona środowiska
 18. Rozwiązywanie problemów technicznych
 19. Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów technicznych
 20. Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii
 21. Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych