A A A

pb1IT security

 Moduł ten swoim zakresem obejmuje zagadnienia odnoszące się do bezpiecznego użycia ICT (TIK) w życiu codziennym i umiejętności używane do nawiązania i utrzymania bezpiecz-nego połączenia sieciowego, bezpiecznego korzystania z Internetu oraz właściwego zarzą-dzania danymi i informacjami.

Sylabus