A A A

Kurs ECDL Zarządzanie projektami przygotowuje do nabycia wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • Kluczowych terminów i koncepcji zarządzania projektami.
  • Używania aplikacji zarządzania projektami w tworzeniu nowych projektów oraz zarządzania projektami realizowanymi.
  • Tworzenia harmonogramu projektu – struktury podziału pracy, diagramów sieciowych, wprowadzania ograniczenia, punktów kontrolnych oraz terminów ostatecznych dla zadań w harmonogramie.
  • Wprowadzania kosztów, definiowania i przydzielania zasobów do zadań.
  • Analizowania ścieżek krytycznych, monitorowania postępu, zmiany harmonogramu, aktualizowania.
  • Przygotowywania i drukowania różnego typu raportów i wykresów.

e-Nauczyciel

Certyfikat EPP e-Nauczyciel jest potwierdzeniem, że nauczyciel celowo i efektywnie stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną do unowocześnienia swojego warsztatu pracy edukacyjnej i zwiększenia osiągnięć uczniów, dba również o swój dalszy rozwój w tym zakresie. Tym samym rozwija swoje kompetencje personalne i społeczne związane z posługiwaniem się technologią cyfrową.

Dla potwierdzenia spełnienia tych wymagań, nauczyciel:

  • zdaje test, zakończony Certyfikatem EPP e-Nauczyciel TEST,
  • realizuje część praktyczną egzaminu EPP e-Nauczyciel.. Więcej

e-Urzednik

Certyfikat EPP e-Urzędnik (e-Clerk) został opracowany dla potrzeb oceny podstawowych umiejętności komputerowych urzędników administracji publicznej.

Certyfikat opatrzony jest znakiem „Endorsed by ECDL Foundation”, co świadczy o jego wysokim poziomie merytorycznym, uznanym przez Fundację ECDL z Dublina.

Zgodnie z Załącznikiem nr 8 do „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” pt. „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”. certyfikat EPP e-Urzędnik jest kwalifikacją.

logo ecdl Polska
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej.

Certyfikat ECDL Standard zaświadcza, że jego posiadacz uzyskał rozszerzone kwalifikacje komputerowe, umożliwiające posługiwanie się komputerem w dzisiejszym świecie.

Zgodnie z Załącznikiem nr 8 do „Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020” z 17 maja 2017 pt. „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”, autorstwa Ministerstwa Rozwoju, certyfikat ECDL jest kwalifikacją a Polskie Towarzystwo Informatyczne – instytucją certyfikującą dla tej kwalifikacji.